top of page

REGELS EN VOORWAARDEN

 

We stellen een aantal voorwaarden aan onze cursisten. Dat klinkt misschien wat serieus maar dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. Het zijn overigens niet alleen maar voorwaarden voor de cursist, maar ze gelden net zo goed voor ons. De voorwaarden zijn als volgt:

 

 1. Rijschool Individu neemt de verplichting op zich om er zorg voor te dragen dat jouw traject niet onnodig lang duurt. Dit houdt in dat wij de leerling altijd wekelijks proberen in te plannen. Van de hiervoor bedoelde verplichting kan worden afgeweken:                                                          - als de cursist de basis goed beheerst, maar de theorie nog niet heeft behaald. De instructeur maakt dan de inschatting om tijdelijk minder te lessen zodat er nog voldoende rijlessen over zijn tussen het behalen van de theorie en het praktijkexamen. Op deze manier worden niet onnodig veel uren in de basishandelingen gestoken. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de leerling;                                                                           - bij ziekte van de instructeur of cursist, vakantie of andere onvoorziene omstandigheden. De vakantie van de instructeur zal altijd vooraf bekend gemaakt worden.

 2. De leerling kan kosteloos een rijles (ook proefles) 48 uur voor de afspraak annuleren.

 3. Bij annulering van de complete opleiding door de leerling hoeft niet het gehele pakket betaald te worden maar zal de huidige, op het moment van annulering, losse lesprijs over de genomen lessen worden berekend in plaats van de eventuele pakketprijs. Daarnaast geld een bedrag van €39,95 voor de administratiekosten. Bij opleidingen waarbij alle rijlessen, inclusief de examens, reeds vaststaan zullen de rijlessen en het door de rijschool betaalde examen in rekening worden gebracht.

 4. Uitzondering voorwaarden annulering rijles:                                                                                                                                                                             In geval van overlijden van een familielid en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie afgegeven worden.                                                                                                                           Als er sprake is van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Rijschool Individu beoordeeld.

 5. Bij afwezigheid en of stopzetting van de rijlessen door leerling bij tijdsduur van een jaar of meer worden de genomen lessen automatisch omgezet naar losse rijlessen en vervalt het pakket. De leerling is dan ook de losse lesprijs verschuldigd die geld op het moment van het vervallen van de rijlessen (tijdsduur van 1 jaar na laatste rijles). Daarnaast geldt een bedrag van €39,95 voor administratiekosten. Als de leerling na 1 jaar zijn rijlessen weer wilt oppakken/vervolgen dan gelden de op dat moment bestaande tarieven en dient er een nieuw pakket genomen te worden of losse lessen worden aangeschaft.

 6. Tijdens de rijlessen en het examen dien je een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.

 7. Rijschool Individu conformeert zich aan de regels die gesteld zijn in de Wegenverkeerswet en alle daaruit voortvloeiende reglementen. Wanneer jij je tijdens de lessen niet aan deze regels houdt en een bekeuring het gevolg is van jouw handelen of jouw nalatigheid, dan komen de kosten daarvan voor jouw rekening. In eerste instantie word je dan in de gelegenheid gesteld om aan deze kosten te voldoen. Bij weigering daarvan behoudt Rijschool Individu zich het recht voor deze kosten in mindering te brengen op jouw inmiddels betaalde pakket of examengeld.

 8. Gebruik van alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is vóór of tijdens de rijlessen en het examen ten strengste verboden. Indien bij aanvang van de les blijkt dat je toch alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen hebt gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, wordt er geen les gegeven. De kosten van deze les worden echter wel in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor een examen. Indien schade of letsel wordt veroorzaakt door de cursist en later blijkt dat bovengenoemde stoffen of andere hier niet genoemde schadelijke en/of verboden middelen zijn gebruikt, waarvan de cursist weet of redelijkerwijze had kunnen weten dat dit de rijvaardigheid kon beïnvloeden, is de cursist volledig aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 9. De cursist draagt zorg voor tijdige betaling van het lesgeld zoals vooraf is besproken. Indien niet aan deze verplichting is voldaan kan Rijschool Individu de lessen waarvoor nog niet betaald is weigeren.

 10. Alle genoemde prijzen op de website en flyers zijn inclusief BTW. Indien een pakket wordt afgenomen vinden er hierna geen tariefswijzigingen plaats, behoudens BTW verhogingen.

 11. Natuurlijk kunnen zich altijd zaken voordoen die niet vooraf duidelijk zijn geregeld. Mocht dit het geval zijn, dan proberen wij er samen uit te komen.

 12. Indien je besluit rijlessen te nemen bij Rijschool Individu houdt dit in dat je de voorwaarden in dit reglement hebt doorgelezen en dat je het eens bent met de inhoud.

bottom of page